Monthly Archives: November 2015

Tamil Song 134

சாதிக்க முயலனும்

 

சற்றேனும் சிந்தித்துப் பார்க்கனும்

செய்தவற்றை யோசித்துப் பார்க்கனும்

சித்தம் போனபடி செய்வதனாலே

விளைந்திடும் வினையை எண்ணிப் பார்க்கனும்

 

ஒவ்வொரு நாளாய் ஓடிடும் வாழ்வில்

உருப்படியாக ஒன்றேனும் செய்யனும்

ஊனைப் பெருக்கி உடம்பை காக்கமட்டும்

உலகில் வாழாது நம்மைக் காக்கனும்

 

சோம்பிக் கிடந்தாலும் சுற்றித் திரிந்தாலும்

ஒவ்வொரு நாளுஇங்கு ஓடித்தான் போகும்

இதில் என்னதான் செய்கிறோம் ஏதுக்கு வாழ்கிறோம்

என்பதையும் சற்றே எண்ணிப் பார்க்கனும்

 

மனிதனாய் வாழும் மேன்மை யடைந்தும்

நம் மடமையினால் அந்த நிலையிழக்காது

மனிதன் என்ற மாண்புக் கேற்றவண்ணம்

மண்ணில் வாழ்ந்து நம் ஓட்டத்தை முடிக்கனும்

 

சற்றேனும் அதற்கு சிந்திக்க வேண்டும்

செய்திடும் செயல்களைத் தொகுத்துப் பார்க்கனும்

எப்படியோ வாழ்வை ஓட்ட எண்ணாமல்

ஏதேனும் சாதிக்க தினமும் முயலனும்.

 

26-11-15, இரவு, 11.30

 

After my regular reading, since I didn’t eat my dinner properly, I made some hot milk to drink. When I was about to drink it, I thought of continuing my reading to not waste time while drinking the milk. But I said to my self, ‘take time to think and reflect’. This I said in Tamil and as I was again and again thinking the same sentence, after having my milk I wrote this poem. I know that I am not only a workaholic and but also multi-tasked person. When I do one thing, in order to another thing, I will do it side by side. Several times I have notice that I am doing three or four things at the same time. This is both an advantage and disadvantage. However, I find it difficult to change this habit. Anyhow this night, again doing two things together—drinking milk and thinking about ‘thinking’, I wrote this poem.

Silent Sermon

Recently, Sri Suki Sivam, in a Pattimandram (debating assembly) in Mega T.V. shared one important illustration about the need of ‘Sat-sangh’.

A church father noticed that one of the wealthiest members of his congregation didn’t turn up for two successive weeks. After his third week of absence, the Father went to his house after the service. As it was a cold country in the winter, the rich man was enjoying sitting before a fire. After some initial talk, the Father pulled one of the burning pieces of wood from the fire, kept it aside, and continued talking. Over time, the wood stopped burning.

At no point did he ask the rich man why he hadn’t been at the church recently. When the Father was about to leave, he put the extinguished piece of wood back in the fire and it immediately began to burn. When the rich man came out to say good-bye to the Father said that he would come next week without fail. He got the message that however rich he might be, without participating in sat-sangh he cannot survive in his spiritual life.

Sri Suki Sivam also mentioned that the late Kundrakkudi Adigalar said that in Hindu temples the priests keep account for all the vessels and other things they use, but they never keep an account of the people who visited or did not visit. The truth is that Hindus go to the temple for personal sadhana and ritual needs and not to have any ‘sat-sangh’ with others and the priest. A Hindu priest is just like any other professional, and need not take care of the personal spiritual, religious or social needs of individuals.

Thankfully, Hindus find this in many places. Household rituals related to life (samskaras) are performed in the home and reminded by the family priest (prophet). Spiritual needs are sometimes provided by a preceptor and other forums like bhajan mandalis. Social needs are taken care of by the family, community, and society.

Anyhow, Sri Sivam, again proved that he is not only a good speaker but also imparts valuable practical teaching for the life.

22-10-2015.

Db.

 

 

The Real World of the West

We join with the world community to express our condolence for those killed in the terrorist attack in Paris and equally condemn such a cowardice attack. However, the response when western nations are attacked often reveal a lot about the western worldview about the rest of the world.

As usual, BBC on 14-11-2015 covered the Paris attacks for several hours, but don’t show the same courtesy when similar incidents happen in the third world. (See the another article: Fanaticism in the Name of Freedom.) For them, the ‘real world’ is only their own world that exists in Europe, Scandinavia and North America. The rest of the earth (note not the world) is a place inhabited by some species who claim to be human, but not recognized by them.  Continue reading

Evasive Response

In certain situations it is very difficult to give a specific answer or solution to a question. The person who seeks the answer may ask for it out of a survival situation with an immediate need. However, the person who gives the answer has to address the immediate need must also keep in mind the future consequences and developments which may demand a more sober response.

For example, if a person is sinking, she has to take help from the one who jumps in the water to rescue her rather than listening to the one who stands on the shore, guiding her how to swim properly. The human tendency is that the one who jumped in risking her own life to save the drowning person will be more appreciated by the rescued than the adviser who stood on the shore to guide. The guide may give good advice, but is a bad swimmer who will drown if he attempts to rescue her.

We shouldn’t stretch this illustration too far, but whom will the rescued person heed after this incident? The rescuer fulfilled her immediate need, and may walk out of the drowning person’s life forever. On the other hand, the saved person, out of emotion or sentiment, may cling to her rescuer for further guidance. This may not only mess up her own life, but she may also become a burden to the one who saved her. Continue reading

Tamil Song 133

பயனுள்ள வாழ்க்கை

 

பலவிதமான எண்ணங்கள் உண்டு

பலவிதமான ஏக்கங்கள் உண்டு

பாடுகள் பலதினம் பாரினில் உண்டு

இவற்றின் இடையே வாழ்வும் உண்டு

 

எண்ணங்களே இங்கு பாரமு மாச்சு

ஏக்கங்களே விடும் மூச்சும் ஆச்சு

பாடுகள் கூட பழகியே போச்சு

ஆயினும் விருப்பமும் அதிகமே ஆச்சு

 

எவ்வளவு முறையே எண்ணிப் பார்த்தேன்

ஏக்கங்கள் எண்ணித் தவித்த போதும்

பாடுகள் கண்டு பயந்த போதும்

வாழ்வின் அர்த்தம் புரியவே காணும் Continue reading

Trying to Straighten a Cyclical Worldview

When I read any comment about Hinduism that twists and turns the facts to one’s particular point of view or ideology, it makes me smile and also think. Trying to explain and understand Hinduism from any singular particular point of view (a way of life, a parliament of sampradayas, a worldview, one of the world religions, etc.) will neither help one to understand Hinduism in part or in whole, nor will it do justice to the Hindu phenomenon.

This is both a blessing and a peril. It accommodates the need of anyone and everyone, but like a two-edged sword, it will cut on the other side when used as an attack on opposing views. The Hindu reality is a MULTI-CENTRED PLURALISTIC INCLUSIVISM with contradicting views co-existing side-by-side.

As I am a Hindu bhakta of the Lord, I struggle not to compromise with my bhakti in the Lord and also to assimilate that bhakti with an incarnational process in the Hindu worldview. As I often say, contextualization of a selected few things doesn’t serve anyone’s purpose.

But this tension challenges me more than it comforts me, especially when I read any dogmatic view about God, faith, mukti, etc., from a Muktivedic point of view, which can be incarnated within the Hindu worldview without any tension to both Hinduism and the Muktiveda. Continue reading