Monthly Archives: May 2017

Bhakti Song 83 – Self-Determination

சுய சித்தம்

சித்தம் இருந்தாலே போதுமோ?

என்சுய சித்தம் இருந்தாலே போதுமோ?

இனிஒருபோதும் இப்படிச் செய்யேன்

என்றே நான்செய்த தீர்மானம் என்ன?

ஆயினும் என்செயலை ஆராயும்போது

ஐயகோ என்சொல்வேன் வீழ்ந்தேனே பின்னே

சுயபெலத்தை மட்டும் நம்பியே நாமும்

செய்யும் தீர்மானம் ஆயிரமாயினும்

தெய்வத்தின் அருளும் சேராதவரை

வென்றிடமுடியாது இதுஇங்கு உண்மை!

19-01-1996. லக்னோ (உ.பி)

Continue reading

Bhakti Song 82 – Wait Till I Come

வரும் வரை பொறுத்திரு

உன்னை உணர்வது என்பது

ஒருநாளும் இயலாத காரியம்

உள்ளொளி பெருக்கி நீயுமே

வரவேண்டும் என்னிடம் நாளுமே

சஞ்சலமான என் மனமே!

சற்றேனும் நிற்கமாட்டாயோ?

என்னிடம் வருகின்ற இறைவனிடம் Continue reading

Bhakti Song 81: Working Along with Grace

அருளொடு செயல்

என்னுள்ளே அமைதி வேண்டும்

எனக்கதை அருளவேண்டும்

சொல் செயல் எனப்பலவாறு

வரும் சஞ்சலம் நீங்கவேண்டும்.

சிந்தையின் ஓட்டத்தை என்றும்

சீராக்க முயலும் போது

சிதறிடும் மனதை ஒன்றாக்கி Continue reading

Bhakti Song 80 – The Seeking Grace

Whatever might be my struggle, when I meditated upon the Grace of God which sought me every day, I wrote this song.

என் போராட்டங்கள் எவ்வளவாக இருந்தாலும் நாளும் என்னை நாடிவரும் இறைவனின் கிருபையை மட்டும் எண்ணியபோது, இப்பாடலை எழுதினேன்:

 

நாடி வரும் கிருபை

நாளும் நாடிவரும் கிருபைக்காய்

நாதனே உனக்கு நன்றி

தேடித்தேடி என்னைத் தொடர்ந்து வந்தாய்

தொலைந்தே போதும் நாடியே வந்தாய்

எட்டி எட்டிச் சென்றேன் மனதாலே

கிட்டிக் கிட்டி வந்த பாவத்தாலே

கட்டியம் கூறிக் கோவே நீ வந்தாலும் Continue reading

Karma and Simplified Religion

Dear Swamiji,

While reading through your answers, some instances from Mahabharata flashed in my mind. Krishna’s biological mother asks why he couldn’t save his siblings born before him. To this Krishna gives the karmic reason that she, in her previous birth as mother of Indra ordered him to slay the foetus in his stepmom. I am sure you know that story better than all of us. Similarly there are many other occasions where such karmic reasons are stated. It seems that only some great souls can comprehend these reasons in a karmic way. So the other way of evaluating the reasons for our present scenario comes from knowledge of this physical world.

Among all the religions in terms of achieving a better way/standard of living, the worldly physical needs and life is well taken care by following principles in sanatana dharma. Next to the spiritual path, when one is failing in this aspect continuously, the problem should be in the way of approach.

Hinduism gives four ways to attain mukti, of which bhakti marg is the easiest and most suitable for commoners. Christianity says there is only one way. This is similar to bhakti marg. But the real problem is that if one is in bhakti marg, his faith can be easily converted into superstition. In these days it is common to find frauds who manipulate even faith. So there is a trap in following bhakti marg. That is the reason one should always have consciousness and focus on the means of enriching our spiritual and physical ways of living – as far as these two aspects are met, no matter what religion one follows it will turn out to be the same.

 

As I said before, Karma theory is the one the best Indian solution to all psychological issues that one would face considering all the inconsistencies and discrepancies in life. At the same time it also paved the way for ‘fatalism’ which helps one to escape from accepting personal moral responsibilities for all her failures in life. Continue reading

My Experience With Muktinath

Would you please tell me about your experience of getting enlightened by Yeshu.

 

I set my own creeds and tried to live up to them since I was a teenager. As I grew and become a young man, I realized that I miserably failed in my own creeds and searched the reason and means to overcome the hurdle. In other words, my one constant question was, “Why can’t I live a perfect life even just to my own expectations?”

I began to search for the reason and read few scriptures (in Tamil) and sought the answers from elders and religious teachers (swamijis, sannyasis and acharyas). The overall answers that I received were:

This is Kaliyug and nobody can live a perfect life; or, it is your past karmas or the bad time. So don’t worry about the imperfection and live your life continuously seeking the answer and doing all that you can to overcome it. Perhaps in some future birth you may become perfect overcoming kala (Yuga), karma, and fate (bad time) by your own efforts or by the grace of God. Continue reading